设计是空

2014-04-12
微信图片_20200529124817
bō rě bō luó mì duō xīn jīng
般若 波罗 蜜多心 经
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rěbō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
观自 在菩 萨, 行深 般若 波罗 蜜多 时, 照见 五蕴 皆空,
dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,
度一 切苦 厄。舍利 子,色不 异空, 空不 异色,
sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì
色即 是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,
舍 利子, 是诸 法空 相, 不生 不灭, 不垢 不净,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr
不增 不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼 耳
bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,
鼻舌 身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界,乃 至无 意识 界,
wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn
无无 明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死,亦无 老死 尽。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù
无 苦集 灭道, 无智 亦无 得,以 无所 得故。
pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guà ài,
菩提 萨埵,依 般若 波罗 蜜多 故,心 无挂 碍。无 挂碍,
gù wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán
故 无有 恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅槃。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
三世 诸佛, 依般 若波 罗蜜 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu
故知 般若 波罗 蜜多, 是大 神咒, 是大 明咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū
是 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē
故 说般 若波 罗蜜 多咒。 即说 咒曰:
jiē dì jiē dì,bō luó jiē dī,
揭 谛揭 谛, 波罗 揭谛,
bō luó sēng jiē dī, pú tí sá pó hē
波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。
分享到:

阅读更多文章
READ MORE